ผลงานที่ผ่านมา

ตัวอย่าง ผลงานที่ผ่านมา จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสหกิจ และบริษัทเอกชน ดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ.2553

- สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์

ปี พ.ศ.2554

- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง-มาเก๊าและเซินเจิ้น
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
- กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐไต้หวัน
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง-มาเก๊า และ เซินเจิ้น
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ศึกษาดูงาน ณ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณรฐัเกาหลีใต้
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์
- บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำสุดยอดนักขายท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์
- บริษัทเบ๊นซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด (บางนา) นำบุคลากรท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้


ปี พ.ศ.2555

- บริษัทโตโยต้า มหานคร ท่องเที่ยว ณ ประเทศเวียดนาม
- สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทัวร์ เที่ยว เชียร์ ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน กวางเจา
- สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทัวร์ เที่ยว เชียร์ ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
- สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทัวร์ เที่ยว เชียร์ ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ณ ประเทศญี่ปุ่น
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) มส.3 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
- คณะกรรมาธกิารทรพัยากรธรรมชาติและสงิ่แวดลอ้ม วฒุสิภา ศกึษาดงูาน ณ สหรฐัอเมรกิา
- กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและสาธารณรัฐประชาชนจีน เซี่ยงไฮ้
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์
- บริษัท ซี.อาร์.อาร์. โปรดักท์ จำกัด นำสุดยอดนักขาย ท่องเที่ยว ณ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
- บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษาดูงาน “สถานีบริการยอดเยี่ยม” ณ ประเทศ สิงคโปร์
- บรษิทั เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกดั ศกึษาดงูาน “สถานบีรกิารยอดเยยี่ม” ณ ประเทศ จนี

ปี พ.ศ.2556

- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน นครเซี้ยงไฮ้
- กำลังพลเกษียณอายุราชการและข้าราขการกองทัพอากาศ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีใต้
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ สาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนจีน เมืองกุ้ยหลิน
- กำลังพลเกษียณอายุราชการและข้าราขการกองทัพอากาศ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
- สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.3) ศึกษาดูงาน ณ บนัวทิกนัภยัดบัสงู ศกึดงูาสาธารณรฐัเกาหลีใต้
- คณะนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะท่องเที่ยว ณ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
- สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด นำสมาชิกท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนเมืองจิ่วจ้ายโกว
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า
- บริษัท พริ้งค์ ครีเอชั่น จำกัด นำบุคลากรท่องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองฟูกุโอกะ
- สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว-โอซาก้า
- หลกัสตูรภมูิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า
- บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษาดูงาน “ ครบรอบ 120 ปี ” ณ เมืองโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น
- จัดทำเครื่องบินเหมาลำ ท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพฯ - ซับโปโร โดยสายการบิน เจ็ต เอเชีย แอร์เวย์


ปี พ.ศ.2557

- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐมัลดีฟส์
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณสาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนจีน เมืองกุ้ยหลิน
- ชุมมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์และบรูไนดารุสซาลาม
- สถาบนัรชัภาคย ์ศนูยย์ะลา ศกึษาดงูาน ณ ประเทศญปี่นุ่ โตเกยีว-ฟจูิ
- สถาบันรัชภาคย์ ศูนย์ยะลา ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนจีน เมืองกุ้ยหลิน
- กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองโตเกียว
- บริษัท นัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด นำสุดยอดนักขายท่องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองโตเกียว
- คณะนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะท่องเที่ยว ณ เมือง อ็อคแลนด์ ประเทศ นิวซีแลนด์
- สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.3) ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- กรมศาสนา จัดทำกรุ๊ปทัวร์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน
- จดัทำกรปุ๊ทวัร ์คณะ VIP เดนิทางทอ่งเทยี่ว ยุโรปตะวนัออก ณ ประเทศ ออสเตรยี เชค็ ฮงัการีสโลวเกยี
- จัดทำเครื่องบินเหมาลำ ท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฮอกไกโด (มอมเบ็ตสึ) สายการบินไทย

 

ปี พ.ศ.2558

- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง นำบุคลากรท่องเที่ยว ณ ประเทศเยอรมนี
- สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐไต้หวัน
- บริษัท นัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด นำสุดยอดนักขายท่องเที่ยว ณ ประเทศออสเตรเลีย
- สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด นำสมาชิกท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐประณอ์รพัยส์ำนกักดั ชกิทอ่เทยี่รฐัชาธปิไตยประชาชนจนี
- คณะลูกค้า VIP จากจังหวัด ฉะเชิงเทรา เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศ อิตาลี สวิตเซฮร์แลนด์ ฝรั่งเศส
- คณะลูกค้า VIP จากจังหวัด บุรีรัมย์ เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวเกีย เช็ค
- คณะลูกค้า VIP จากจังหวัด สุพรรณบุรี เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศ อังกฤษ
- บริษัท ซี อาร์ อาร์ โปรดักซ์ จำกัด นำกลุ่มนักขายยอดเยี่ยม ท่องเที่ยว ณ ประเทศเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์
- บริษัท ซี อาร์ อาร์ โปรดักซ์ จำกัด ศึกษาดูงานสายการผลิต ณ จังหวัด ฟุกุโอกะ ประเทศ ญี่ปุ่น
- จัดทำกรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว อังกฤษ เวลส์ เริ่มเดินทางตั้งแต่เดือน กันยายนถึงธันวาคม รวมทั้งหมด 10 กรุ๊ปทัวร์
- จดัทำกรปุ๊ทวัร ์ทอ่งเทยี่ว ยุโรปตะวนัออก (เยอรมนั ออสเตรยี ฮงัการีสโลวาเกยี เชค็) เริ่มเดินทางตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน 2558 รวมทั้งหมด 10 กรุ๊ปทัวร์
- จัดทำกรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว ยุโรปตะวันตก (อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส) เริ่มเดินทางตั้งแต่เดือนกันยายน
ถึงพฤศจิกายน 2558 รวมทั้งหมด 10 กรุ๊ปทัวร์
- จัดทำกรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว สแกนดิเนเวีย (เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์) เริ่มเดินทางตั้งแต่เดือน
กันยายน ถึงพฤศจิกายน 2558 รวมทั้งหมด 8 กรุ๊ปทัวร์


ปี พ.ศ.2559

- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองซัปโปโร
- สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ ประเทศญี่ปุ่น
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
- ชุมมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
- สถานีโทรทศันเ์คเบลิ้ทวีี“TV24” เดนิทางทอ่งเทยี่ว ณ ประเทศ อติาลีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝรงั่เศส
- สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี “TV24” เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศ สิงคโปร์
- ร่วมกับ SM TRUE (TRUE VISION) จัดทำทัวร์ สำหรับสื่อมวลชน,สปอนเซอร์ และ แฟนคลับ
เพื่อถ่ายทำรายการ และร่วมชมคอนเสิร์ต กลุ่มศิลปินค่าย SM ENTERTAINMENT อาทิ Exo
Girls Generation, Super Junior ฯลฯ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เดินทางตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม
ถึงธันวาคม 2559 รวมทั้งหมด 10 กรุ๊ปทัวร์

 

ปี พ.ศ.2560

- ตัวแทนการขายเครื่องสำอาง Soul Skin เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ 85 คน
- ตัวแทนการขายเครื่องสำอาง Soul Skin เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 90 คน
- ตัวแทนการขายเครื่องสำอาง Soul Skin เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 24 คน
- ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทรา เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 35 คน
- บริษัท P&G จำกัด มหาชน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ 30 คน
- ตัวแทนการขายเครื่องสำอาง Soul Skin เดินทางไปท่องเที่ยวมัลดีฟ ประเทศศรีลังกา 25 คน
- ตวัแทนการขายเครอื่งสำอาง Soul Skin เดนิทางไปทอ่งเทยี่ว ฮอ่งกง มาเกา๊ 60 คน
- ศาลแขวงจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศ รัสเซีย 38 คน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมัน
- สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ ประเทศจีน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ ฮ่องกง
- ชุมมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐมาเลเซีย
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ บรูไน
- จัดทำทวัร ์คณะ VIP เดนิทางทอ่งเทยี่วยุโรป ตะวนัออก เยอรมนั ออสเตรยี เชค
- สำนักรัฐบาลอิเล็คทรอนิก (องค์กรเอกชน) เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หว

 

 ปี พ.ศ. 2561

- ตัวแทนการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Vox เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน ออสเตรีย 80 คน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 10 ท่าน
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ ณ ประเทศเวียดนาม 26 ท่าน
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ ณ เกาะโอกินนาว่า ประเทศญี่ปุ่น 68 ท่าน
- บริษัท อินไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เดินทางไปท่องเที่ยว ณ ประเทศออสเตรีย 61 ท่าน
- ตัวแทนการขายเครื่องสำอาง Soul Skin เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีน มณฑลเซี่ยงไฮ้ 150 คน
- ตัวแทนการขายเครื่องสำอาง Soul Skin เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศออสเตรีย VIP 25 คน
- จัดทำกรุ๊ปส่วนตัว เดินทางท่องเที่ยวประเทศ เกาหลีใต้ 40 คน
- ตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง 40 คน
- สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ ประเทศญี่ปุ่น
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สิงคโปร์
- ตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 50 คน
- บริษัท P&G จำกัด มหาชน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 30 ค

 

ปี พ.ศ. 2562
- บริษัท อินไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เดินทางไปท่องเที่ยว ณ ประเทศรัสเซีย 50 ท่าน
- ตัวแทนการขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก VOX เดินทางไปท่องเที่ยว ณ ฮ่องกง 60 ท่าน
- ตัวแทนประกันภัย เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 40 ท่าน
- จัดทำกรุ๊ปส่วนตัว เดินทางท่องเที่ยว มณฆลซัวเถา ประเทศจีน 30 ท่าน


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้