ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา จากหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชน
 
ปี พ.ศ.2557

- ชุมมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์และบรูไนดารุสซาลาม
- สถาบันรัชภาคย์ ศูนย์ยะะลา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิ
- สถาบันรัชภาคย์ ศูนย์ยะลา ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองกุ้ยหลิน
- กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองโตเกียว
- บริษัท นัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด นำสุดยอดนักขายท่องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองโตเกียว
- คณะนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะท่องเที่ยว ณ เมือง อ็อคแลนด์ ประเทศ นิวซีแลนด์
- สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.3) ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- กรมศาสนา จัดทำกรุ๊ปทัวร์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน
- จัดทำกรุ๊ปทัวร์ คณะ VIP เดินทางท่องเที่ยว ยุโรปตะวนัออก ณ ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย
- จัดทำเครื่องบินเหมาลำ ท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฮอกไกโด (มอมเบ็ตสึ) สายการบินไทย
 
ปี พ.ศ.2558
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง นำบุคลากรท่องเที่ยว ณ ประเทศเยอรมนี
- สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐไต้หวัน
- บริษัท นัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด นำสุดยอดนักขายท่องเที่ยว ณ ประเทศออสเตรเลีย
- สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด นำสมาชิกท่องเที่ยว  ณ สาธารณรัฐปประชาชนจีน
- คณะลูกค้า VIP จากจังหวัด ฉะเชิงเทรา เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศ อิตาลี สวิตเซฮร์แลนด์ ฝรั่งเศส
- คณะลูกค้า VIP จากจังหวัด บุรีรัมย์ เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวเกีย เช็ค
- คณะลูกค้า VIP จากจังหวัด สุพรรณบุรี เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศ อังกฤษ
- บริษัท ซี อาร์ อาร์ โปรดักซ์ จำกัด นำกลุ่มนักขายยอดเยี่ยม ท่องเที่ยว ณ ประเทศเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์
- บริษัท ซี อาร์ อาร์ โปรดักซ์ จำกัด ศึกษาดูงานสายการผลิต ณ จังหวัด ฟุกุโอกะ ประเทศ ญี่ปุ่น
- จัดทำกรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว อังกฤษ เวลส์ เริ่มเดินทางตั้งแต่เดือน กันยายนถึงธันวาคม รวมทั้งหมด 10 กรุ๊ปทัวร์
- จัดทำกรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เช็ค เริ่มเดินทางตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน 2558 รวมทั้งหมด 10 กรุ๊ปทัวร์
- จัดทำกรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว ยุโรปตะวันตก (อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส) เริ่มเดินทางตั้งแต่เดือนกันยายน
ถึงพฤศจิกายน 2558 รวมทั้งหมด 10 กรุ๊ปทัวร์
- จัดทำกรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว สแกนดิเนเวีย (เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์) เริ่มเดินทางตั้งแต่เดือน
กันยายน ถึงพฤศจิกายน 2558 รวมทั้งหมด 8 กรุ๊ปทัวร์ 
 
ปี พ.ศ.2559
 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองซัปโปโร
- สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ ประเทศญี่ปุ่น
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
- ชุมมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
- สถานีโทรทัศนเ์คเบลิ้ทีวี "TV24” เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศษ
- สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี “TV24” เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศ สิงคโปร์
- ร่วมกับ SM TRUE (TRUE VISION) จัดทำทัวร์ สำหรับสื่อมวลชน,สปอนเซอร์ และ แฟนคลับ
เพื่อถ่ายทำรายการ และร่วมชมคอนเสิร์ต กลุ่มศิลปินค่าย SM ENTERTAINMENT อาทิ Exo
Girls Generation, Super Junior ฯลฯ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เดินทางตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม
ถึงธันวาคม 2559 รวมทั้งหมด 10 กรุ๊ปทัวร์
 
ปี พ.ศ.2560
 
- ตัวแทนการขายเครื่องสำอาง Soul Skin เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ 85 คน
- ตัวแทนการขายเครื่องสำอาง Soul Skin เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 90 คน
- ตัวแทนการขายเครื่องสำอาง Soul Skin เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 24 คน
- ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทรา เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 35 คน
- บริษัท P&G จำกัด มหาชน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ 30 คน
- ตัวแทนการขายเครื่องสำอาง Soul Skin เดินทางไปท่องเที่ยวมัลดีฟ ประเทศศรีลังกา 25 คน
- ตวัแทนการขายเครอื่งสำอาง Soul Skin เดนิทางไปทอ่งเทยี่ว ฮอ่งกง มาเกา๊ 60 คน
- ศาลแขวงจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศ รัสเซีย 38 คน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมัน
- สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ ประเทศจีน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ ฮ่องกง
- ชุมมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐมาเลเซีย
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ บรูไน
- จัดทำทัวร์คณะ VIP เดนิทางท่องเที่ยวยุโรป ตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค
- สำนักรัฐบาลอิเล็คทรอนิก (องค์กรเอกชน) เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน
 
 ปี พ.ศ. 2561
 
- ตัวแทนการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Vox เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน ออสเตรีย 80 คน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 10 ท่าน
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ ณ ประเทศเวียดนาม 26 ท่าน
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ ณ เกาะโอกินนาว่า ประเทศญี่ปุ่น 68 ท่าน
- บริษัท อินไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เดินทางไปท่องเที่ยว ณ ประเทศออสเตรีย 61 ท่าน
- ตัวแทนการขายเครื่องสำอาง Soul Skin เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีน มณฑลเซี่ยงไฮ้ 150 คน
- ตัวแทนการขายเครื่องสำอาง Soul Skin เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศออสเตรีย VIP 25 คน
- จัดทำกรุ๊ปส่วนตัว เดินทางท่องเที่ยวประเทศ เกาหลีใต้ 40 คน
- ตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง 40 คน
- สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ ประเทศญี่ปุ่น
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สิงคโปร์
- ตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 50 คน
- บริษัท P&G จำกัด มหาชน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 30 คน
 
ปี พ.ศ. 2562
 
- บริษัท อินไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เดินทางไปท่องเที่ยว ณ ประเทศรัสเซีย 50 ท่าน
- ตัวแทนการขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก VOX เดินทางไปท่องเที่ยว ณ ฮ่องกง 60 ท่าน
- ตัวแทนประกันภัย เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 40 ท่าน
- จัดทำกรุ๊ปส่วนตัว เดินทางท่องเที่ยว มณฆลซัวเถา ประเทศจีน 30 ท่าน
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ ณ ประเทศกัมพูชา 26 ท่าน
- จัดทำกรุ๊ปส่วนตัว เดินทางท่องเที่ยว ประเทศออสเตรเลีย 30 ท่าน
- จัดทำกรุ๊ปส่วนตัว เดินทางท่องเที่ยว ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 30 ท่าน
- ตัวแทนประกันภัย เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย 20 ท่าน
- ตัวแทนการขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก เดินทางไปท่องเที่ยว ณ มาเลเซีย 60 ท่าน
 
ปี พ.ศ.2563
 
- บริษัท อินไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เดินทางไปท่องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น 50 ท่าน
- ตัวแทนการขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก VOX เดินทางไปท่องเที่ยว ณ ประเทศจีน 60 ท่าน
- ตัวแทนประกันภัย เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน 40 ท่าน
 
ปี พ.ศ.2563
 
- บริษัท Epson จำกัด ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี 26 ท่าน
- ตัวแทนประกันภัย เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น 30 ท่าน
 
ปี พ.ศ.2565
 
- บริษัท Epson จำกัด ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี 26 ท่าน
- ตัวแทนประกันภัย เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น 30 ท่าน
 
ปี พ.ศ.2566
 
- บริษัท Epson จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ ณ ประเทศเกาหลี 27 ท่าน
- บริษัท Epson จำกัด นำสมาชิกเปิดโลกทัศน์ ณ ประเทศ ญี่ปุ่น 27 ท่าน
- มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม 21 ท่าน
- บริษัท Epson จำกัด เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน 25 ท่าน
- มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย 15 ท่าน
 
ปี พ.ศ.2567
 
- บริษัท อินไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เดินทางไปท่องเที่ยว ณ ประเทศตุรกีี 25 ท่าน
- ตัวแทนการขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก VOX เดินทางไปท่องเที่ยว ณ ประเทศเวียดนาม 30 ท่าน
- กรุ๊ปครอบครัวส่วนตัว เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศแอฟริกาใต้ 15 ท่าน
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้