วีซ่าเคนย่า

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศเคนย่า

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 3 หน้า

2. รูปถ่าย ปัจจุบันขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. หลักฐานการทำงาน ภาษาอังกฤษ
กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ


Powered by MakeWebEasy.com