..แอ่วเมืองเหนือ มนต์เมืองน่าน.. น่าน 5 วัน 2 คืน ( รถตู้ )

คุณสมบัติสินค้า:

..แอ่วเมืองเหนือ มนต์เมืองน่าน.. น่าน 5 วัน 2 คืน ( รถตู้ )

หมวดหมู่ : ทัวร์ในประเทศ

Share

วันที่ 1 กรุงเทพ –น่าน

20.00 น. :                  พบกัน ณ จุดนัดหมาย ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีทีมงาน บิ๊ก เวิลด์ ฮอลิเดย์ คอยอำนวยความสะดวก

และต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ คอยแนะนำเส้นทางและข้อมูล

20.30 น.                     หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดน่าน

วันที่ 2กรุงเทพ –น่าน–วัดพระธาตุแช่แห้ง–โฮงเจ้าฟองคำ - ชมพิพิธภัณฑ์เมืองน่าน

07.00. น. :                 เดินทางถึง จังหวัดน่าน

เช้า  :                            นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                                    นำท่านเดินทางชม วัดพระธาตุแช่แห้งพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน อายุราว 600 ปี

                                    เป็นศิลปะการก่อสร้าง มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่

ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุญชัยชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้

เดินทางไปสักการะบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง แล้วนั้นจะทำได้รับ อานิสงค์อย่างแรง

กล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ หลังจากนั้น นำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำมนต์เสน่ห์บ้านพื้นถิ่น ยังคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ชาวเมืองน่านเรียกบ้านหลังใหญ่ว่า"โฮง" ลักษณะเป็นเรือนไม้ เป็นบ้านพักของเจ้าศรีตุมมากับเจ้ามะโน เจ้าศรีตุมมาเป็นหลานของเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 11โฮงเจ้าฟองคำได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทบ้านพักอาศัย (คุ้มเจ้า) ประจำปี 2555

                                      หลังจากนั้น นำท่านชม วัดภูมินทร์เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน ชม วัดช้างค้ำ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัยชมพิพิธภัณฑ์เมืองน่านเดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า "หอคำ" ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ "งาช้างดำ"

เที่ยง :                           นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านชม วัดมิ่งเมืองเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านวัดมิ่งเมือง ตั้งตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมืองชม วัดศรีพันต้นชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้นภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา

ค่ำ :                              นำท่านรับประทานอาหารเย็น

                                    ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

วันที่ 3 น่าน – ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อยและคอกเสือ - ถนนลอยฟ้า 1256 - บ่อเกลือ

เช้า  :                            นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้นชมความสวยงามของดอยเสมอดาวเป็นพื้นที่ที่มีลานกว้างโค้งไปตามสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในเวลาเดียวกัน และยังสามารถ ชมทะเลหมอกในยามเช้า หลังจากนั้น นำท่านชม เสาดินนาน้อยและคอกเสือเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่สวยงามที่เกิดจากการทับถมของดินและเกิดน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นริ้วรายที่แปลกตาแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็น แหล่งอาศัยของ มนุษย์ยุคหินเก่า นำท่านเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ ที่ วราภรณ์ผ้าทอคนรักผ้าทอน่าจะรู้จักผ้าทอลายน้ำไหลที่ขึ้นชื่อของชาวไทลื้อเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นลายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทลื้อตั้งแต่อาศัยอยู่ในดินแดนสิบสองปันนา

เที่ยง :                           นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

หลังจากนั้น เดินทางผ่านชม ถนนลอยฟ้า 1256เส้นทางจากอำเภอปัว สู่อำเภอบ่อเกลือ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและสายหมอกที่สวยงามบริเวณช่วงถนนลอยฟ้า ท่านจะเห็นธรรมชาติที่อุดมสมบุรณ์ ตอนเที่ยงยังมีสายหมอกพัดผ่านทิวเขา นำท่านชมการทำเกลือ

สินเธาว์จังหวัดน่าน มีชื่อเสียงด้านการผลิตเกลือภูเขาที่ไม่มีที่ใดเสมอเหมือน เนื่องจากเป็นบ่อน้ำเกลือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ท่ามกลางหุบเขาแห่งเดียวในโลกณ อ.บ่อเกลือสัมผัสความน่าทึ่งของ “บ่อเกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก” อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ที่ชาวบ้านยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการทำเกลือโบราณเอาไว้ด้วยวิธีการ “ต้ม” โดยจะตักน้ำเกลือขึ้นจากบ่อมาพักไว้ในภาชนะขนาดใหญ่ แล้วต้มในกระทะประมาณ 4-5 ชั่วโมง ให้น้ำค่อยๆ ระเหยไปจนเกลือตกผลึก เป็นเกลือสินเธาว์แท้ๆ

ค่ำ :                              นำท่านรับประทานอาหารเย็น

                                    ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

วันที่ 4 น่าน – อุทยานดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 – ร้านกาแฟไทลื้อ – วัดภูเก็ต – กรุงเทพ

เช้า :                             นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้น นำเดินทางชมความสวยงามของ อุทยานแห่งชาติดอยภูคาพื้นที่เป็นเทือกเขาสูง

สลับซับซ้อน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝนและ

ฤดูหนาวจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ การได้มาชมต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ นำท่านชม จุดชมวิว 1715 เป็นจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่นิยมมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากกับตัวเลข 1715 นั่นคือความสูงจากระดับน้ำทะเล อิ่มเอมกับธรรมชาติและบรรยากาศสุดแสนพิเศษนำท่านดื่มกาแฟ พักผ่อนสบายๆที่ ร้านกาแฟไทลื้อเป็นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก๋  ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม  เมื่อได้เห็นต้องร้องว้าวน่าซื้อเครื่องดื่มซักแก้ว ไปนั่งเล่น นอนเล่น รับลมเย็น มองดูวิวนาข้าวและขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้า  พร้อมถ่ายภาพเช็คอินยังกระท่อมปลายนาในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร

เที่ยง :                           นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางชมวัดภูเก็ต ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต"ถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้าง ไกลพร้อมด้วยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคาชม วัดหนองบัวอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออัน สงบร่มเย็น วัดแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน

ค่ำ :                              นำท่านรับประทานอาหารเย็น สวนอาหารบ้านฝ้าย จังหวัด แพร่

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

วันที่ 5 น่าน - กรุงเทพ

เช้า :                             ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไม่รู้ลืม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้